Monday, June 3, 2013

இந்த மாதம் முழுவதும் பரபரப்பாக இருந்த திற்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சிப்பகுதி தொடர் மழையால் சுற்றுல பயணிகள் குறைவாக இருக்கிறது.

இந்த மாதம் முழுவதும் பரபரப்பாக இருந்த திற்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சிப்பகுதி தொடர் மழையால் சுற்றுல பயணிகள் குறைவாக இருக்கிறது.